Bedrag onroerende voorheffing in Ranst wordt budgetneutraal

Bedrag onroerende voorheffing in Ranst wordt budgetneutraal
RANST – Vanavond staat op de gemeenteraad als twaalfde punt ‘de aanpassing van de opcentiemen op onroerende voorheffing’ geagendeerd. Groen Ranst laat hun standpunt hierover weten. “Onze interpellatie rond Fietssuggestiestroken staat niet geagendeerd. Wij hebben besloten ze nog wat aan te passen en ze op de raad van januari 2018 te brengen,” zegt Luc Redig (Groen).
Groen tevreden met aanpassing
“Tijdens de gemeenteraad van november brachten we met Groen Ranst de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing ter sprake. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Elke huiseigenaar dient hierop een gemeentelijke heffing te betalen die door de gemeente wordt vastgelegd. Daar het Vlaams gewest deze heffing verhoogde vond Groen Ranst het niet meer dan fair dat de gemeentelijke bijdrage zou dalen, zodat de burger van Ranst niet meer moest betalen. We merken dat het college van Ranst nu deze redenering heeft gevolgd. Groen feliciteert het bestuur met deze keuze,” vertelt Redig.
“De omrekeningscoëfficiënt voor de omzetting van het huidige tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) naar het tarief voor het aanslagjaar 2018 wijzigt naar 1,588. Dat blijkt uit een nieuwe omzendbrief van de minister van Binnenlands Bestuur (BB 2017/3 – 14 juli 2017). Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies (B.S van 13 december 2016) bevatte ook bepalingen over de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven (van 2,5 tot 3,97%) om hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Doen zij dat niet, dan zullen hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing in dezelfde verhouding stijgen als de nieuwe gewesttarieven.”
“Dit wil zeggen dat, als de gemeente wenst dat deze verhoging budgetneutraal is voor de burger van Ranst, opbrengsten uit de onroerende voorheffing niet in dezelfde verhouding mogen stijgen als de nieuwe gewesttarieven. Concreet wil dit zeggen dat de de huidige gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten gedeeld moeten worden door 1,588. De gemeentelijke autonomie ter zake blijft, maar volgens de omzendbrief kan een gemeente de opbrengst van haar deel in de onroerende voorheffing wijzigen, en dient de gemeenteraad dat expliciet aan te geven in een beslissing en afzonderlijk te vermelden:
  • het aantal opcentiemen dat nodig is om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017;
  • het aantal opcentiemen dat voor het aanslagjaar 2018 daadwerkelijk wordt geheven.

In het geval van Ranst komt dit dus neer op een aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing van 1120 naar 1120/1,588 = 705 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Voor de inkomsten van de gemeente Ranst en dus voor de financiële meerjarenplanning betekent een verlaging van de opcentiemen dus een nul-operatie.”

Het voorstel van de partij Groen is om, in afwachting dat een nieuw bestuur beslissingen treft, de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de burger van Ranst budget –neutraal te houden en een beslissing dienaangaande vóór 31 januari 2018 op de gemeenteraad te agenderen, d.w.z. de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen naar 705.