Duurzame sociale huisvesting in Weidestraat

Duurzame sociale huisvesting in Weidestraat

EMBLEM – Het gemeentebestuur van Ranst kiest voor ontwikkeling van duurzame sociale huisvesting in het woonuitbreidingsgebied Weidestraat in Emblem.

“De gemeente Ranst kampt met een historisch tekort aan sociale woningen en werd daarvoor de afgelopen jaren meermaals op de vingers getikt door de hogere overheid,” laat het gemeentebestuur van Ranst weten.

“De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) en Arro Antwerpen (ARRO) wensen in Emblem een kwalitatief woonproject te realiseren, deels voor sociale huurwoningen, deels voor sociale koopwoningen. Het volledige gebied is vele jaren geleden aangekocht door Vitare met als doel de
realisatie van een sociaal woonproject. Door het faillissement van Vitare zullen deze gronden eind 2020 in het bezit komen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).”

“Op 8 oktober heeft het gemeentebestuur beslist om akkoord te gaan met de opmaak van een stedenbouwkundig ontwerp voor het woonuitbreidingsgebied Weidestraat in Emblem. Daarmee wordt een behoorlijke inhaalbeweging gemaakt in het behalen van het verplicht aantal sociale woningen dat moet worden voorzien in onze gemeente, het zogenaamde bindend sociaal objectief.”

Woonuitbreidingsgebieden enkel voor duurzame sociale projecten
Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat deze ontwikkeling aansluit bij haar visie dat woonuitbreidingsgebieden niet worden aangesneden, tenzij voor de ontwikkeling van duurzame sociale projecten. Het beoogde perceel is 8 ha groot, waarvan maximum de helft zal
worden bebouwd. Het andere deel wordt ingevuld als groene ontmoetingsruimte.

“Het niet-ontwikkeld woonuitbreidingsgebied Weidestraat heeft geen specifieke ruimtelijke kwaliteiten voor wat betreft waterproblematiek, erfgoed of waardering als landbouwperceel,” stond er te lezen in de woonbehoeftestudie van Ranst.

“Het woonuitbreidingsgebied is gelegen in een zone met een goed voorzieningenniveau. Samen met de gemeente wensen de LMH en ARRO de ontwikkeling van het gebied te sturen. Een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van een woonontwikkeling, is het streven naar
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Er wordt gestreefd naar een klimaatneutrale uitwerking van het project. Er zal dus veel aandacht worden besteed aan wateropvang, minimale verharding, groeninplanting, mobiliteitsafwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.”

“Daarnaast wordt gestreefd naar een toegankelijke architectuur met hoge belevingswaarde in functie van het woonplezier bij de bewoners en om een meerwaarde te kunnen bieden voor de buurt. Cruciaal hierbij is een duurzaam ruimtegebruik waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de open en bebouwde oppervlakte en de ruimtelijke samenhang met de omliggende bebouwing.”