Gemeente Ranst geeft negatief advies bij startnota GRUP leidingstraat Antwerpen-Ruhr

Gemeente Ranst geeft negatief advies bij startnota GRUP leidingstraat Antwerpen-Ruhr

RANST – “Het college van burgemeester en schepenen geeft negatief advies bij de startnota van het GRUP ‘Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen)’ omwille van economische, ecologische, sociaal-maatschappelijke motieven,” dat staat te lezen op de website van de gemeente.

 • Een reservatiestrook van 45 meter breed vastleggen hypothekeert de gronden voor vele jaren. Dit wil zeggen dat er geen enkele vergunning meer verleend kan worden voor gebouwen en serres zolang de reservatiestrook bestaat. Ook diepwortelende gewassen zijn niet meer toegelaten. Gelet op het feit dat het onzeker is of er pijpleidingen zullen aangelegd worden is het onaanvaardbaar om de huizen en gronden op deze reservatiestrook te hypothekeren;
 • In Ranst zou 11 ha bos definitief verdwijnen. Het natuurreservaat Zevenbergen, het
  habitatgebied en beschermd landschap Bos van Ranst, het bosreservaat Muizenbos en de vallei van de Tappelbeek worden getroffen. De impact op de natuurwaarde is onvoldoende onderzocht;
 • Het zuidelijk tracé dat door Ranst loopt heeft, zoals het nu op het plan staat, impact op het beschermd onroerend erfgoed (Broechemhof) dat tevens is ingekleurd als parkgebied. De onteigening van dit beschermd onroerend erfgoed is onaanvaardbaar;
 • De negatieve impact op de landbouwbedrijven wordt geminimaliseerd in de startnota. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden om de nadelige effecten op de bestaande infrastructuur en activiteiten zoals uitbreiding van de bedrijven of opbrengstvermindering bij landbouwgewassen te vermijden;
 • De mogelijkheid bestaat om 5 à 8 pijpleidingen aan te leggen in de reservatiestrook. De startnota voorziet echter dat de leidingstraat gefaseerd in gebruik zal worden genomen, waardoor telkens wanneer een nieuwe pijpleiding wordt aangelegd er terug graafwerken moeten verricht worden. Natuurherstel wordt door deze werkwijze onmogelijk.
 • De bijkomende vraag naar (ondergrondse) transportmodi staat niet vast. Op dit ogenblik is er slechts één kandidaat om een pijpleiding aan te leggen;
 • Ranst wordt al doorkruist door twee leidingstraten. Wij zijn dan ook van mening dat er
  gefocust moet worden op een bundeling met de reeds bestaande leidingstraten;

Lees hier meer over de beslissing.