Gemeenteraad van Ranst keurt het financieel meerjarenplan 2020 –2025 goed

Gemeenteraad van Ranst keurt het financieel meerjarenplan 2020 –2025 goed

RANST – Op 16 december keurde de gemeenteraad, na een uitgebreide presentatie, beleidstoelichtingen door alle collegeleden en een debat, de meerjarenbegroting goed.

“Deze stap mag als een trendbreuk worden bestempeld in het beleid van de gemeente Ranst,” zegt het gemeentebestuur.

“De NVA – Groen-coalitie kiest resoluut voor verantwoorde investeringen, die beantwoorden aan de noden van de Ranstenaar, zoals die dat ook aanstipte in de bevraging die dit jaar werd uitgevoerd. De investeringen werden getoetst aan concrete doelstellingen en in nieuwe plannen en projecten gegoten.”

Gloednieuw administratief centrum
“De dienstverlening wordt beter afgestemd op de noden van elke inwoner. Dat kan door zowel de digitalisering verder uit te bouwen, het oprichten van een gloednieuw administratief centrum en het organiseren van een dienstverlening op maat in alle deelgemeenten. En ja…voor 2025,” klinkt het beslist.

“Een inhaalbeweging in het onderhoud en heraanleg van de gemeentelijke infrastructuur én patrimonium zal een behoorlijke hap van het budget innemen. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe rioleringen en wegen, met uiteraard veel aandacht voor fietsinfrastructuur en groenaanleg,” schrijft men in een persbericht.

Verkeersveiligheid verhogen en groen karakter
Het afsluiten van een nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 zal de hoeksteen vormen van een actief klimaat- en milieubeleid. Een pak initiatieven rond vergroening en bebossing, maar ook mobiliteit en ruimtelijke planning zouden moeten leiden naar een CO2-reductie met 40%.

“Zowel op het vlak van mobiliteit, als ruimtelijke ordening en wonen zullen duidelijk keuzes worden gemaakt en dit allemaal met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen en  het groene en open karakter van onze gemeente te bewaren.”

Speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang krijgen bijzondere aandacht en wijkgerichte ontmoetingsruimtes zullen met inspraak van de bewoners worden gerealiseerd. Initiatieven als het Welkomhuis en de Minder Mobiel Centrale zijn kenmerkend voor een inclusief, solide zorgbeleid.

Ondersteuning door en voor inwoners
“Ranstenaren worden gestimuleerd om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Onze scholen kunnen blijven rekenen op onze volle steun. Iedereen; ouders en kinderen, sporters en vrijwilligers, verenigingen en kunstenaars .. .Ze moeten hun weg vinden naar het rijke aanbod dat onze gemeente te bieden heeft en dat we dan ook graag ondersteunen.”

“De Ranstenaar zal ook uitgebreid de kans krijgen om zijn mening kenbaar te maken, maar ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Ook daarvoor werden de eerste stappen gezet.”