Kloostergebouw maakt plek voor speelruimte kinderen

Kloostergebouw maakt plek voor speelruimte kinderen

OELEGEM – Oud-burgemeester Lode Hofmans (Open vld) is het niet eens met de sloop van het oude kloostergebouw van de Sint-Luciaschool in Oelegem. In de vorige legislatuur verhinderde het bestuur nog de sloop van het gebouw door deze aanvraag te weigeren.

“Het is echter de deputatie van de provincie Antwerpen die op 31 januari 2019 beslist heeft om een vergunning te verlenen aan het Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen tot het slopen van het kloostergebouw ten behoeve van het uitbreiden van een speelweide bij een school,” zegt N-VA Ranst.

“De aanvraag is in overeenstemming met de planologische bestemming van het gewestplan. Er is een meerwaarde van een uitgebreide speelweide ten aanzien van het te slopen pand. De sloop omvat geen aanzienlijk verlies van cultuurhistorische waarde, aangezien het pand niet beschermd noch geïnventariseerd is,” gebruikt de provincie als motivatie.

Gebouw niet opgenomen in inventaris cultuurhistorische gebouwen
“Bovendien zijn er bij de recente herziening van de inventaris kansen geweest om belangrijke cultuurhistorische gebouwen te laten opnemen op deze inventaris. Het nalaten hiervan getuigt dan ook van het feit dat het gebouw te weinig van deze kenmerken heeft om er een groter belang aan te hechten. Zich verzetten tegen een sloop in functie van bijkomende, noodzakelijke, speelruimte voor de schoolgaande kinderen zou dan ook onbetamelijk zijn,” aldus de provincie;

Het feit dat het zou gaan om een “”historisch en sociaal-cultureel erfgoed en het echt perfect te renoveren is” wordt eveneens in het besluit van de deputatie tegengesproken gelet op het feit dat het gebouw niet op de inventaris van cultuurhistorische gebouwen werd opgenomen.

“Belangrijk hierbij is dat zolang een onroerend goed enkel in de wetenschappelijke inventaris is opgenomen, maar niet vastgesteld of beschermd is, hieraan geen rechtsgevolgen gekoppeld zijn,” reageert de partij N-VA van de huidige burgemeester.

Ook school wil meer ruimte voor kinderen
“Directeur Kevin Francken heeft me persoonlijk rondgeleid om de toestand van het gebouw te bekijken en om de nodige informatie te verstrekken over de mogelijkheden om dit gebouw om te vormen tot een schoolgebouw dat voldoet aan de huidige normen,” zegt Johan De Ryck.

“Er kon toen vastgesteld worden dat aan de buitenkant regelmatig brokstukken naar beneden vallen waardoor de veiligheid van de schoolgaande kinderen en de voorbijgangers in het gedrang zou komt. Vandaar ook dat er nadar hekken rond het gebouw werden geplaatst. De binnenkant van het gebouw bestaat uit allemaal kleine kamertjes die niet voldoen aan de huidige normen voor leslokalen.”