“Transparantie en deontoligische code voor schepenen” klinkt het bij Groen Ranst

“Transparantie en deontoligische code voor schepenen” klinkt het bij Groen Ranst

VERKIEZINGEN2018 – Zondagmiddag gaf voorzitter Dirk van Nimwegen tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van Groen Ranst een eerste voorzet voor de gemeenteraadsverkiezingen in Ranst.

Niet alleen werden een aantal speerpunten van het programma toegelicht, ook werden enkele sterkhouders van de lijst voorgesteld die ook openstaat voor bezorgde burgers, bewegingen uit het progressieve middenveld en partijen.

“Groen Ranst trekt bezorgd naar de gemeenteraadsverkiezingen omdat een nieuw bestuur in Ranst behoorlijk wat werk voor de boeg heeft. Veel zaken zijn te lang op hun beloop gelaten wat tot gevolg heeft dat er een stapel werk ligt en er een grote nood is aan een welomschreven toekomstvisie,” klinkt het bij Luc Redig.

“Om dit op een ordentelijke wijze aan te pakken stellen de Groenen voor om te vertrekken van meetbare zaken: tijdens het eerste jaar van de legislatuur wensen ze dat een aantal studies worden uitgevoerd om met kennis van zaken een beleid uit te bouwen dat de burgers van Ranst moet toestaan te genieten van hun verblijf in een leefbare gemeente, zoals bijvoorbeeld een woonbehoeftestudie en een groenaudit.”

Sociale aspect in ruimtelijke ordening belangrijk
“De integratie van verschillende beleidsdomeinen is een belangrijk punt. Groen stelt daarom voor om een ‘klimaatschepen’ en een ‘zorgschepen’ deel te laten uitmaken van het nieuwe college. Groen is er sterke voorstander van om toekomstige beslissingen te onderwerpen aan klimaat-, zorg- , mobiliteits- en jeugdtoetsing.

Een nieuw bestuur kan de motor worden voor een nieuw beleid op het gebied van ruimtelijke ordening waarin het sociale aspect een rol speelt en waarin ernstig wordt nagedacht over de verdichting van de bewoning in samenhang met het behoud of creatie van open ruimte en met groenaspecten in de gemeente,” zegt men in een persbericht.

Mobiliteit belangrijk punt
Ook mobiliteit is een belangrijk speerpunt in het programma. De Groenen vragen een herwaardering én inhaalbeweging op het vlak van fietsinfrastructuur, en een structurele aanpak van het autoverkeer door de dorpskernen, door middel van een consequent handhavingsbeleid én controle op snelheid, en een échte samenwerking met de bovenlokale overheden wat betreft openbaar vervoer en infrastructuur, zoals bvb. de realisatie van een omleidingsweg rond Broechem.

Het programma legt ook nadruk op aandacht voor cultuur in de brede betekenis van het woord, dat door de gemeente volop wordt ondersteund, maar ook op een brede eigen gemeentelijke programmatie.

Transparantie naar bevolking
“Wat betreft financiën wensen we met Groen dat forfaitaire belastingen worden afgeschaft en vervangen door herverdelende maatregelen, én dat de doelstellingen van de financiële beleidscyclus realistisch en beperkt worden gehouden, en ook transparant worden gecommuniceerd aan de bevolking.”

Groen is voorstander van het aangaan van partnerschappen met externe organisaties die reeds over knowhow beschikken, bijvoorbeeld op het vlak van natuurbeheer, derde wereldproblematiek, afvalbeheer.

Nu OCMW en gemeente vanaf 2019 zullen samengaan, ziet Groen diverse mogelijkheden om de werking van een ‘Sociaal Huis’ ook te activeren op andere dan traditionele vlakken. Jeugd, cultuur en vrije tijd kunnen hierbij worden betrokken.

“Dit alles vraagt om een gemeentelijke administratie die deze ambities kan ondersteunen. Groen is zich daarvan bewust en wil dat zo snel mogelijk de organisatie wordt herbekeken en waar nodig wordt uitgebreid, omdat de burger recht heeft op optimale dienstverlening.”

Deontologische code voor schepenen in Ranst
“Een laatste belangrijk punt was het voorstel van Groen om toekomstige schepenen een deontologische code te laten ondertekenen, die moet uitsluiten dat ongeoorloofde cumul van privé- en gemeentelijke belangen plaatsvinden en dat is vanzelfsprekend,” zo zei de voorzitter.

De eerste namen van de lijst
Lijsttrekker wordt Luc Redig, huidige fractieleider van Groen in de gemeenteraad.
Verder stelden we Kurt De Belder (huidig gemeenteraadslid), Erik Gijsels (huidig OCMW-raadslid), Joris Van Camp (jeugdconsulent), Annelies Creten (actievoerder voor een aangepaste doortocht door Broechem), Dirk van Nimwegen (oud-schepen, gemeenteraadslid) en Stefanie Gijsels (studente Geneeskunde) als eersten voor.